Japan

Bamboo Grove, Kyoto

Fushimi Inari, Kyoto

Koinobori, Tokyo

Meiji-Jingu, Tokyo